4 класи

Зав. МО 4 класів – Дудко Тетяна Костянтинівна

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Проблема, над якою працюю: «Використання інтерактивних методів навчання, як засіб творчого розвитку молодших школярів».

Застосування інтерактивного навчання здійснюю шляхом використання фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати.

Згідно з особистісно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу, намагаюся, щоб в центрі його знаходиться той, хто вчиться. Завдяки цьому в процесі навчання відбувається формування і становлення особистості. Але для цього у процесі навчання, необхідно дотримуватися певних умов:

  • створення позитивного настрою для навчання;
  • відчуття рівного серед рівних;
  • забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей;
  • усвідомлення учнем цінності колективно зроблених умовиводів;
  • можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша;
  • вчитель повинен бути не засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, старшим товаришем.

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться до інноваційних.

Члени методичного об’єднання:

Богомаз Олександра Степанівна

Вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Проблема: «Спрямування розвитку творчих індивідуальних здібностей дитини на досягнення результатів у навчанні».

Свою роботу спрямовую на реалізацію компетентністного підходу у навчанні, застосовую проблемно-пошукові методи навчання, варіативність робіт, диференційованість. Кожне завдання мотивується реальною ситуацією. На уроках застосовую інноваційні технології.

Овчаренко Наталія Василівна

Вища категорія, старший вчитель

Проблема «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів шляхом застосування інтерактивних технологій».

Основні методи роботи, що стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів: проблемні та творчі завдання, самостійна робота, запитання від учня до вчителя і навпаки. Застосовую фронтальні («Карусель», «Займи позицію», «Мозковий штурм») і групові («Мікрофон», «Робота в парах») форми роботи, дидактичні ігри, казки, мультимедійні презентації. Намагаюсь створити позитивний настрій в учнівському колективі, виховую взаємоповагу учнів, надаю можливість висловлювати власну думку і вислуховувати іншого.

Шелупець Віра Дмитрівна

Вища категорія, старший учитель.

Мотиваційне забезпечення уроків – чинник успішного навчання. Формування і розвиток духовно-моральних та інтелектуальних цінностей молодших школярів.

Свою діяльність Шелупець Віра Дмитрівна спрямовує на формування пізнавальних інтересів. Підвищенню інтересу до навчання є обрана вчителем методика навчання. На підвищення ефективності роботи вчителя і якості знань учнів впливає здатність вчителя до постійного вдосконалення професійної компетентності, використання в роботі ІКТ, технологічних карт, моніторинговий супровід.